PRIVACYBELEID VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is en wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de STIRRR-website wordt toegepast met betrekking tot de bescherming van gegevens in verband met de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van informatie die tijdens en na uw bezoek aan deze website wordt verzameld.

Wij nodigen u uit deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Eventuele aanpassingen in de toekomst kunnen niet worden uitgesloten. Wij verzoeken u daarom deze privacyverklaring regelmatig te lezen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Goedkeuring

Door onze goederen op onze webshop www.stirrr.be te kopen, gaat u ermee akkoord dat sommige van uw persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt voor de hieronder beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich registreert op deze website en/of wanneer u een bestelling plaatst, wordt u om een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de goede werking van de webwinkel, zoals het verwerken van uw bestelling en de correspondentie met u. De gegevens worden gebruikt om de goederen en diensten te leveren die u eventueel bestelt.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om met u te communiceren over onze producten en marketingactiviteiten en om ons in staat te stellen uw vragen te beantwoorden, met name uw vraag over de producten van STIRRR, en om de website en de u aangeboden diensten of producten voortdurend te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. In dit verband behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken voor marktonderzoek en tevredenheidsenquêtes of voor de ontwikkeling van diensten of producten, eventueel met inschakeling van onderaannemers.

Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om u via e-mail en nieuwsbrieven informatie te verstrekken over onze en andere commerciële informatie over nieuwe diensten of producten, promoties, voordelen, enz.

Als u geen reclame van ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven voor onze mailings.

Bovendien herkent onze webserver automatisch uw elektronische identiteit telkens wanneer u onze website bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens en personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens zullen in onze databank worden opgenomen. Zij worden slechts verwerkt voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met STIRRR bent aangegaan.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie verzamelen en combineren met informatie die wij uit andere bronnen hebben verkregen. Zo kunnen wij de nauwkeurigheid en de volledigheid van de informatie verbeteren en ons contact met u beter afstemmen.

Daarnaast kunnen wij ook informatie verzamelen over uw gebruik van onze websites. Om dit te doen, gebruiken wij verschillende technieken, waaronder cookies.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de volgende rechtsgrondslagen:

– uw toestemming om onze website te bezoeken.
– een contractuele relatie bij de aankoop van onze diensten of producten.
Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, voldoet u niet langer aan onze overeenkomst en kunt u dus niet langer gebruik maken van onze diensten.

Delen van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of, indien nodig, om een transactie te voltooien of een product te leveren dat u hebt besteld.

(eventueel) Wanneer u uw betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, delen wij deze gegevens met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen, alsook om fraude te voorkomen en het kredietrisico te beperken.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden of openbaar worden gemaakt. Uw gegevens zullen evenmin worden doorgegeven aan bedrijven buiten de Europese Unie.

STIRRR behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te beschermen, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer de verwerking voor u van vitaal belang is, wanneer de verwerking in het algemeen belang is, of wanneer de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te beschermen.

Ten slotte, en voor zover u ons vooraf en uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel met ons verbonden zijn en die diensten of producten aanbieden die voor u interessant kunnen zijn.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming beschikt u over een recht van toegang, een recht op wijziging en een recht op verwijdering van uw gegevens. U hebt ook het recht om, binnen de grenzen van de wet, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U hebt het recht om uw gegevens aan een derde partij door te geven.

U kunt uw rechten uitoefenen door

  • ofwel door een brief te sturen naar info@stirrr.be
  • of, indien van toepassing, door uw account op onze site te raadplegen.

U hebt ook de mogelijkheid om de ontvangst van nieuwsbrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “Uitschrijven” op elke mailing.

Wanneer u gebruik maakt van het recht om bezwaar te maken tegen de overdracht van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden, is dit recht alleen van toepassing op het door u opgegeven e-mailadres. Indien u commerciële e-mails naar verschillende e-mailadressen ontvangt, zult u zich dus verschillende keren moeten uitschrijven. Indien u zich per post wenst uit te schrijven, dient u duidelijk alle e-mailadressen aan te geven die u wenst uit te schakelen.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Uw gegevens worden gedurende een periode van 5 jaar bewaard. Deze termijn is vastgelegd in een wettelijke bepaling en is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de contractuele relatie.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te handhaven en hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door STIRRR. U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@stirrr.be. De gegevens worden ook verwerkt door een onderaannemer die wij voor dit doel hebben aangesteld:
Onze boekhouder: Cabinet ROQUET – Brussel.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen via deze website. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de site. Het surfen op onze site kan ertoe leiden dat er cookies op uw computer worden geïnstalleerd. Deze cookies vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst te worden verwittigd wanneer een cookie wordt verzonden, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar een dergelijke weigering kan tot gevolg hebben dat u in de toekomst geen toegang meer krijgt tot bepaalde diensten op deze websites.

Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u in uw browserinstellingen kiezen voor “Ik accepteer geen cookies”. U zult geen cookies meer ontvangen. Dit kan echter leiden tot een verlies van functionaliteit en bruikbaarheid van de website.

Links naar andere websites

De op de website vermelde links zijn louter ter informatie. Ondanks zorgvuldige controle wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van externe links of voor de naleving van een privacybeleid dat identiek is aan het tot dusver vastgestelde beleid. Wanneer u op externe links klikt, dient u het privacybeleid van de betreffende site te lezen.

Voor nadere informatie of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Pressestraat 35, 1000 Brussel – Website: http://www.privacycommission.be.