Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de klant (hierna “de klant”) bij de verkoper worden geplaatst.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of bestellingen te plaatsen, stemt de klant ermee in dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op elke bestelling die door een bezoeker van de STIRRR-website wordt geplaatst. Door de website te bezoeken, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden en stemt hij in met de toepasselijkheid ervan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij en niet handelend voor rekening van een vennootschap, met een woonplaats in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip op de STIRRR-site worden aangeboden, garandeert de klant niet dat deze goederen op elk moment beschikbaar zijn. De verkoper behoudt zich het recht voor om producten op elk moment uit de handel te nemen.

De verkoper behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Identiteit van de Verkoper

Bedrijfsnaam : STIRRR
STIRRR wordt vertegenwoordigd door Mevr. Hélène De Beurme
Adres sociale zetel : Gavergrachtstraat 21 – 9031 Drongen
Telefoonnummer : +32 470 32 45 43
Email : hello@stirrr.be
Bedrijfsnummer : 0701828355
BTW nummer : BE0701 828 355
Banknummer : BE86 0689 4814 8250
BIC : GKCCBEBB

Aanbod en product assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop in België.

Het assortiment is bedoeld voor normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die op de markt gebrachte producten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt.

De afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen of die afwijken van het artikel.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door de verkoper worden gewijzigd, maar wordt altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig, onjuist of niet actueel is. Om misverstanden te voorkomen of om opheldering over de producten of het aanbod te vragen, wordt de klant verzocht vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper op het volgende e-mailadres: hello@stirrr.be

De verkoper is niet verantwoordelijk voor materiële, typografische of drukfouten. Kennelijke fouten zijn niet bindend voor de verkoper.

Het herroepingsrecht

Zie bijlage

Weigering van bestellingen

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen
– In geval van ernstig vermoeden van misbruik van rechten of kwade trouw van de klant;
– In geval van abnormale hoeveelheden bestelde goederen;
– In geval van uitputting van voorraad of onbeschikbaarheid van goederen;
– In geval van een ongeldig aanbod;
– In geval van overmacht.

Kenmerken van de goederen

STIRRR biedt gezonde en biologische producten online te koop aan.

Prijzen

De prijzen hebben uitsluitend betrekking op het artikel zoals beschreven in de tekst.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere belastingen of heffingen die de klant dient te betalen.
Deze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn exclusief eventuele leveringskosten die extra in rekening worden gebracht. De door de klant betaalde prijzen zijn die welke op de site vermeld staan op het moment van de bevestigingsmail, behalve in geval van een kennelijke vergissing. Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om, buiten de geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen.

Verplichte extra leverings-, boekings-, service- of andere administratieve kosten worden afzonderlijk vermeld.

Bestellingen

De producten in de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en in de winkelwagen te plaatsen. Indien de Klant na de selectie van de producten wenst over te gaan tot de bestelling van de in het winkelmandje geplaatste producten, dient de Klant in het volgende scherm de nodige gegevens in te vullen opdat de overeenkomst kan worden gesloten. De koper moet zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en, indien nodig, een tweede adres voor de levering van de goederen, alsook een telefoonnummer waarop hij in geval van vragen of problemen kan worden bereikt, opgeven.

In geval van betaling met een kredietkaart worden de kosten van de aankoop gedebiteerd na het sluiten van het contract.

Betaling

De verkoop zal pas als geldig worden beschouwd na volledige betaling van de prijs. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
Elke bestelling die op de website www.stirrr.be wordt geplaatst, vormt de totstandkoming van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling.

Betalingsmethode – aanvaarde betalingswijzen

Kredietkaarten (VISA en Mastercard), PayPal, Bancontact.

De leveringsmethode en de leveringstermijn

Eventuele leveringskosten worden vermeld in het besteloverzicht op de website voordat de klant de bestelling bevestigt. Deze kosten zijn ook opgenomen in de bevestigingsmail. STIRRR verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat de levering binnen een termijn van maximaal 4 werkdagen in België en maximaal 8 werkdagen in Europa op het door de klant opgegeven adres of op het door de klant gekozen afhaalpunt wordt uitgevoerd. Om veiligheidsredenen kan de klant worden gevraagd om bij de levering een identiteitsbewijs te tonen. Indien de klant voor het eerst afwezig is wanneer de vervoerder langskomt, zal een nieuwe presentatie worden gemaakt. In geval van een tweede afwezigheid wordt het pakket ter beschikking gesteld op een afhaalpunt in de buurt van de bestemming. In geval van laattijdige levering kan door de klant geen schadevergoeding worden geëist.

Op het ogenblik van de levering controleert de klant de informatie en gegevens op de factuur en stemt hij ermee in. Hij bevestigt tevens dat de geleverde producten, voor zover zulks waarneembaar is, overeenstemmen met de door STIRRR gegeven omschrijving en geschikt zijn voor het gebruikelijke gebruik van die producten. Elk gebrek moet aan de vervoerder of het ophaalpunt worden meegedeeld. Indien bepaalde producten niet conform zijn op het ogenblik van de levering, moet de klant ook onmiddellijk de klantendienst van STIRRR op de hoogte brengen.

Geldigheidsduur van de aanbieding of prijs

Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere belastingen. Deze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn exclusief eventuele leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht. De door de klant betaalde prijzen zijn die welke op de website worden vermeld op het moment van de bevestigingsmail, behalve in het geval van een kennelijke vergissing. Deze prijzen zijn vast en niet herzienbaar tijdens hun geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment buiten de geldigheidsperiode te wijzigen.
De foto’s en andere illustraties die worden gebruikt om de producten voor te stellen zijn niet bindend en kunnen producten of elementen tonen die niet in de aangeboden prijs zijn inbegrepen.

Client account – Rekening

Om een bestelling te kunnen plaatsen, wordt de Klant verzocht een account aan te maken.
Daartoe moet hij/zij zich inschrijven door het formulier in te vullen dat hem/haar bij zijn/haar bestelling zal worden aangeboden en verbindt hij/zij zich ertoe oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn/haar contactgegevens, in het bijzonder zijn/haar e-mailadres.
De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie. Hem is meegedeeld dat hij ze kan wijzigen door verbinding te maken met zijn account.
Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en zijn bestelgeschiedenis, moet de Klant zich identificeren met behulp van zijn e-mailadres en zijn wachtwoord, die hij bij zijn inschrijving zal hebben ingevoerd en die strikt persoonlijk zijn. Als zodanig zal de Klant zich ervan onthouden deze openbaar te maken. Anders blijft hij/zij als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. De persoonlijke ruimte van de Klant is strikt voorbehouden voor het gebruik door de Klant en kan niet door een andere Klant worden gebruikt.
De Klant kan ook vragen zich uit te schrijven door naar de daartoe bestemde pagina van zijn persoonlijke ruimte te gaan of door een e-mail te sturen naar: hello@stirrr.be. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht zijn.
In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of gebruiksvoorwaarden, zal de site www.stirrr.be de mogelijkheid hebben om de account van de klant op te schorten of zelfs te sluiten, na een ingebrekestelling die langs elektronische weg werd verstuurd en zonder gevolg is gebleven.
Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, zal resulteren in de zuivere en eenvoudige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de Klant.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een gebeurtenis die te wijten is aan overmacht en die een slechte werking van de site of de server tot gevolg heeft, en onder voorbehoud van onderbreking of wijziging in geval van onderhoud.
Het aanmaken van een account impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet zijn betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De eigendomsoverdracht van de door de verkoper geleverde goederen vindt derhalve pas plaats op het moment van volledige betaling van deze goederen.

De klant zal de onbetaalde goederen niet weggeven, doorverkopen of op welke manier dan ook van de hand doen.

De klant moet de nodige stappen ondernemen om derden op de hoogte te brengen van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper.

Het is de klant verboden de geleverde en/of de nog te leveren goederen te verpanden, aan derden te verkopen of op welke wijze dan ook erover te beschikken zolang hij niet aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan; de goederen moeten op eerste verzoek worden teruggegeven.

De verkoper behoudt zich het recht voor het onbetaalde recht van de verkoper op de verkochte goederen tegen derden te doen gelden door het vervullen van de wettelijk vereiste formaliteiten.

De overdracht van het risico vindt plaats op het tijdstip van de levering van de goederen.

Overmacht

Het contract kan door beide partijen worden opgezegd, zonder enige schadevergoeding, in geval van onmogelijkheid om het contract uit te voeren ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, enz.

Bewijsmateriaal

E-mails en de automatische registratiesystemen van de website dienen als bewijs, met name voor de datum van de bestelling en de inhoud ervan.

Klantenservice en eventuele klachten

Onze klantendienst zal haar uiterste best doen om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Ze zijn te bereiken:
– via de contactpagina van de website
– per e-mail: hello@stirrr.be
– per telefoon: +32 470 32 45 43

Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor grove fouten, opzettelijk wangedrag en grove nalatigheid. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor gevolgschade, economische schade of gederfde winst die het gevolg is van een tekortkoming van zijn kant in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de werkzaamheden zoals vermeld in het contract.

Intellectuele rechten

De naam en het logo van STIRRR en die van de op de website vermelde ondernemingen zijn beschermde benamingen en handelsmerken. De intellectuele rechten met betrekking tot de website zijn het exclusieve eigendom van STIRRR of haar opdrachtnemers. De informatie op de website mag niet openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STIRRR, behalve voor strikt persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op de tussen de klant en de verkoper gesloten overeenkomsten.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de woonplaats van de klant of van de plaats van uitvoering van het contract bevoegd.

Scheidbaarheidclausule

Indien één van de clausules van deze voorwaarden nietig wordt verklaard krachtens een wet, een reglement of een uitvoerbare beslissing van een bevoegde rechtbank, zal deze als ongeschreven worden beschouwd; de andere clausules behouden evenwel hun bindende kracht en hun geldigheid. Indien een clausule of een deel van een clausule nietig wordt bevonden, zal (zullen) de clausule(s) in overleg met de klant worden vervangen door een aanhangsel.

Privacybeleid

De verkoper verbindt zich ertoe de gegevens van de klant uitsluitend te gebruiken voor het verzenden van mededelingen en/of voor de goede uitvoering van het contract.

Klantgegevens worden in de klantenlijst van de verkoper bewaard en als strikt vertrouwelijke informatie behandeld.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, ze te corrigeren, te wijzigen of de verkoper te vragen ze niet langer te gebruiken.
De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie toe te zenden. Het volstaat dat de klant een schriftelijk verzoek indient bij de verkoper.

Art. N1.Bijlage 1. – GESTANDAARDISEERDE INFORMATIE OVER INTREKKING
Herroepingsrecht

De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder boete en zonder opgave van redenen (behalve voor levensmiddelen).

De in de eerste alinea bedoelde termijn gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door de consument of door een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, voor overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen. Voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten kan de consument zijn herroepingsrecht uitoefenen op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst.

In geval van een bestelling van meerdere goederen die afzonderlijk worden geleverd of in geval van een bestelling van een goed dat uit meerdere partijen of onderdelen bestaat en waarvan de levering over een bepaalde periode is gespreid, gaat de termijn in op de datum van ontvangst van het laatste goed of de laatste partij of het laatste onderdeel.

De klant kan zijn verzoek indienen door contact op te nemen met de klantenservice via de contactpagina van de website, of door het ingevulde herroepingsformulier (zie bijlage) per post of e-mail terug te sturen, of door een duidelijk verzoek in die zin te sturen. De klant kan verzoeken om de producten te ruilen of om terugbetaling.

Tijdens de herroepingstermijn moet de klant de producten en hun verpakking met de grootste zorg behandelen. De klant zal de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij ze al dan niet wenst te behouden. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij de producten met alle mogelijke toebehoren (kennisgevingen, documentatie, enz.) terug te zenden naar het volgende adres Gavergrachtstraat 21 – 9031 Drongen. De producten moeten binnen maximaal 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht worden teruggezonden. Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) worden teruggestuurd, zodat ze in nieuwe staat kunnen worden teruggebracht, vergezeld van de factuur. Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten kunnen niet worden geretourneerd. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn ten laste van de Klant.

STIRRR vergoedt de door de klant niet ontvangen of teruggezonden pakketten met aftrek van 5 € voor de verwerking van de bestelling en de transportkosten indien deze ten laste van STIRRR zijn.

STIRRR zal de klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt om de bestelling te plaatsen. De terugbetaling zal geschieden onder aftrek van de door de klant betaalde of door STIRRR betaalde leverings- en voorbereidingskosten. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen nadat STIRRR kennis heeft genomen van het herroepingsverzoek, mits STIRRR de geretourneerde producten heeft ontvangen of de klant het bewijs van verzending heeft geleverd.

De klant is verantwoordelijk voor elke behandeling van de producten die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van de producten vast te stellen.

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer :

– de geleverde goederen zijn vervaardigd volgens zijn specificaties of duidelijk zijn gepersonaliseerd;

– de geleverde goederen niet kunnen worden teruggezonden of in kwaliteit kunnen achteruitgaan;

– de geleverde goederen zijn voedingsmiddelen

– verzegelde goederen die na levering zijn ontzegeld en die om hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden teruggezonden.

Art. N2. Bijlage 2. – MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Bijlage: formulier voor herroeping

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u van de aankoop af wilt:

Hierbij deel ik u mede dat ik afzie van de koopovereenkomst voor de volgende goederen:

– Bestelling geplaatst op ………………………………. (gelieve de datum in te vullen)

– Bestelling ontvangen op ……………………………… (gelieve de datum in te vullen)

– Naam van de persoon die de bestelling heeft geplaatst: …………………………………………… ..

– Bij de bestelling opgegeven adres: ………………………………………………………… ..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Datum: …………………………………………………………

– Handtekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend) :

……………………………………………………………………